top of page

Sẵn sàng kiểm tra

Thư viện tưởng tượng của Dolly Parton   đã khởi động một chương trình toàn tiểu bang Colorado để xây dựng các chi nhánh được tài trợ bền vững ở mọi quận.

Năm đầu tiên Thư viện Tưởng tượng Colorado sẽ tập trung vào việc hợp tác với các cộng đồng địa phương để đưa các chương trình của Thư viện Tưởng tượng đến các quận mới và hỗ trợ các chi nhánh hiện tại mở rộng khu vực kinh doanh của họ.

Có thể chưa có đơn vị liên kết nào trong khu vực lân cận của bạn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực mở rộng và kết nối với các nhà vô địch địa phương để ra mắt các đơn vị liên kết.

Vui lòng kiểm tra tính khả dụng bên dưới. Nếu bạn muốn được thông báo khi một chi nhánh mở trong khu vực, vui lòng đăng ký bằng email của bạn qua ImaginationLibrary.com  

Truy cập Trở thành Cộng tác viên để tìm hiểu những gì cần thiết để khởi chạy trong cộng đồng của bạn hoặc hỗ trợ tài chính cho chi nhánh địa phương của bạn.

bottom of page